Tag Archive for Real Revolution (Thai/ไทย

The Real Revolution (Thai/ไทย)

selfSufficiencyVSrioting

ตั้งแต่วอชิงตันดึงตะวันออกกลางและ แอฟริกาเหนือสู่วิกฤตที่ เมืองแต่ละเมืองตกเป็นเหยื่อของกับดักของทุนข้ามชาติ หลายคนหลงเข้าใจว่านี้คือการปฏิวัตที่จะทำให้ชีวิตนั้นดีขึ้น

แต่ใน ทางกลับกัน ระบบการปกครองที่จะมาแทนที่นักการเมืองทุนนิยม ซึ่งถูกวางตัวให้เป็นหมากเพื่อให้โดนโค่นในการที่ จะเปลี่ยนการปกครองด้วยการควบคุมเศรฐกิจภายในนามบริษัทนายหน้าโดยสิ้นเชิง ซึ่งกรอบใหม่นี้จะนำพาชีวิตที่ทุนนิยมพยายามสร้างมายาของโลกแห่งความเจริญ โดยตัวแทนความเจริญนี้จะขึ้นตรงกับพวกทุนข้ามชาติใหญ่ๆ จำพวก IMF, WTO, World Bank และ UN ที่ เป็นผู้สร้างศาสตร์เศรฐกิจซึ้งขัดกับความเป็นจริง

เราถูกชักจูง ทางความคิด เช่นนิยามของการ’ปฏิวัต’ถูกวาดให้เกี่ยวโยงกับความรุนแรงและภาพของคนโบกธง ชาติตามการประท้วงต่างๆที่เกิดจากปัญหาความเป็นอยู่ โดยที่คนพวกนี้กลับถูกมองข้าม แต่คราวนี้จะเป๊นการครอบงำ ไม่ต่างกับที่ทาร์ซิทัส(Tacitus)เปรียบกับยุทธวิธีที่กรุงโรมันใช้ครองบริ ทตาเนีย(Britania)