QUICK INDEX:

WAAR IS HET PARADIJS OM HEMELS WIL?

WAAR WAREN DEZE HEMELSE RIJKEN?

PARADIJS ONDER DE AARDE?

WAAR ZIJN DE 2de EN DE 3de HEMEL?

NIEUW JERUSALEM DAT BOVEN IS

VERHALEN VAN MENSEN DIE HET ZAGEN!

ZOU JIJ HET GRAAG ZELF WILLEN ZIEN?

De 2de & 3rde HEMEL

WAAR ZIJN DE 2de EN DE 3rde HEMEL?

Paulus zegt in 2Corinthe 12: 1

"Het is zonder twijfel voor mij niets waard om te roemen. Ik zal komen tot vizioenen en openbaringen van de Heer. 2 Ik kende eens een man in Christus meer dan veertien jaar geleden, (of het nu in het lichaam was of niet, kan ik niet zeggen; of dat het buiten het lichaam was, kan ik niet zeggen: God weet het) de welke in de Derde Hemel werd opgenomen. 3 En ik kende zo een mens, (of het nu in het lichaam was of niet, of buiten het lichaam was, kan ik niet zeggen: God weet het;) 4 Hoe die OP genomen was het Paradijs in, en onuitspreekbare woorden hoorde, die een mens niet toegestaan zijn om te uiten!"

Hier kende de Apostel Paulus twee verschillende mannen---in of buiten het lichaam kon hij niet zeggen. Duidelijk iemand die een buiten-lichaam ervaring had! Hoe het ook zij, de ene was in de Derde Hemel OP-genomen en de andere was in het Paradijs OP-genomen!

"Hé, wacht eens, ik heb net in je andere paginas gelezen dat het Paradijs onder de Aarde is?"

Ja! Maar niet ALLEEN? Klaarblijkelijk is er een andere, ergens boven! "Somewhere over de rainbow!" Denk eraan dat Paulus deze brief zo'n 30 jaar na de Wederopstanding schreef, en tenzij het altijd al daar geweest was, was het Paradijs welllicht tegen die tijd door de Heer verplaatst?—Van onder de Aarde uit naar ergens anders toe? Tenzij ze natuurlijk ook de oude plaats aanhielden natuurlijk! Wie zal het zeggen? Misschien is het zelfs hedentendage nog in gebruik! Wellicht voor zielen die gered werden in de geestelijke wereld, en vrijgelaten werden in dit Lagere Paradijs, tot ze klaar zijn om naar het bovenste te promoveren! Misschien met de terugkeer van Jezus?
Misschien verhuisde de Heer al de voormalig "ongeredden" van vóór de Zondvloed van Noach, die gered werden toen Jezus hen bezocht en tegen hen predikte in de geest gevangenis in Hades tijdens Zijn dood, naar het Lagere Paradijs! [Ik zeg niet dat het zo is, ik vraag het me alleen maar af!] En ten einde om daar ruimte te maken, verhuisde Hij alle geredde Oude Testament Heiligen van het beneden Paradijs naar het bovenste Paradijs! Want er staat zelfs geschreven, dat na de Opstanding van Jezus:

"..de graven werden geopend; en vele lichamen van de Heiligen die sliepen stonden op! 53 En kwamen uit de graven na Zijn wederopstanding, en gingen de heilige Stad in, en verschenen aan velen." Matthéus 27:52-53.

Misschien gingen zij zelfs nog niet eens de Derde Hemel in, waar de Vader waarschijnlijk is,--het wijdere Hemelse Rijk--maar wellicht ergens anders? De een of andere andere sectie van "het Rijk" van het Koninkrijk van God, een Tweede Hemel, die nog steeds deel uitmaakt van E=MC2, onze Tijd en Ruimte Warp! Een soort van tussen-station wellicht? Een soort "Voorportaal naar de Hemel der Hemelen"--al waar de meesten van ons die gered werden, eerst gaan, voordat we in staat zullen zijn om de Derde Hemel binnen te gaan? Laten we zien of deze dingen inderdaad zo zijn of niet?

HET PARADIJS BOVEN!

De Apostel Paulus heeft het over een man (hoogstwaarschijnlijk over zichzelf, daar hij niet wilde opscheppen!) die OMHOOG het Paradijs in ging en een andere die OMHOOG de 3rde Hemel inging! Dus dan moeten er twee verschillende plaatsen OMHOOG zijn geweest, waarom ze anders twee verschillende namen geven, niet? Dus dan moeten er tenminste DRIE Hemels zijn! Eeén beneden, twee boven? Tenzij natuurlijk het Paradijs en de 3rde Hemel het zelfde zijn.
En inderdaad, de meeste Bijbel wetenschappers geloven dat er drie zijn! De Eerste Hemel is hier binnen de atmosferische hemel rondom en binnen de Aardkloot (inclusief het Paradijs beneden), waar engelen en bedienende geesten, alsmede de demonen, hun werkveld hebben. (deze laatsten natuurlijk niet IN het Paradijs!) Zoals Paulus zegt in Efese 2:2:

"…in voorbije tijden wandelde u ook volgens de loop van deze wereld, volgens de prins van de kracht van de lucht, de geest die nu werkt in de kinderen van ongehoorzaamheid"

Dat is Satan, Lucifer, de Duivel! Hij is de Prins van de macht van de lucht, (luchtmacht! Ha!) die ook gewelddadig weer, en verwoestende wervelstormen etc. teweeg brengt! Hij en zijn rebellerende engelen, die nog niet om de een of andere reden in hechtenis genomen zijn, bewegen zich nog vrijelijk door de Aarde en haar atmosfeer!

Verder geloven deskundigen, (zoals mensen die daar in een Bijna Dood Ervaring heengingen ook getuigen), dat de TWEEDE Hemel ergens daarbuiten in de Ruimte, in ons Universum, het Heelal of de Kosmos is, en dat de DERDE Hemel buiten de Kosmos is, "Beyond de Stars!" Onze naam! Niet ACHTER de Kosmos, want de Kosmos eindigt niet! De Ruimte bestaat uit niets, en niets kan niet ophouden, nietwaar? Misschien stelde jij je het voor alsof er een enorme muur of schaal om de enorme Kosmos heen zit, maar na die muur of schaal—als hij bestond—zou er weer een andere RUIMTE zijn! Meer Niets! En zo voort en zo voort, ad infinitum!

Daarom geloven wij, dat de Derde Hemel all dat Ruimte en Tijd spul doorsnijd, en er helemaal niet aan onderworpen is! Niet onderworpen aan onze 4 dimensies, Lengte, Breedte, Hoogte—RRUIMTE en TIJD! Want het Hemelse Rijk heeft veel meer dimensies dan wij ons maar kunnen voorstellen! Ze zijn veel groter en meer toepasselijker, niet beperkt door onze 4 dimensies, en daarom zelfs niet eens onderworpen aan ons universum! Daarom, zoals Einstein geloofde, snijdt God's onzichtbare universum dwars door de onze heen! Het is om.. en gaat door ons heen, lieve mensen, en evenmin lichtjaren van ons verwijdert, daar ze niet eens onderworpen zijn aan E=MC2!!! Er zal geen Tijd meer zijn hier! En er is nu al geen Tijd meer Daar!! Zoals Jezus zei; "voordat Abraham was, ben Ik!" NIET ONDERWORPEN aan TIJD, en evenmin aan RUIMTE! Geweldig niet? Doesn't that blow your mind?
Zoals: "De kleuterschool is in de Wereld, maar de wereld is niet in de Kleuterschool!" Snap je? De Bijbel spreekt niet veel meer over die 3rde Hemel dan dat, en daarom weten we er ook niet meer over dan wat Paulus erover zei, en hij zei er ook niets meer over, wellicht omdat er van hem verwacht werd er niets meer over te zeggen! Dus we moeten maar afwachten totdat we er zelf aankomen!

4 "Hoe dat hij OPgenomen werd in het paradijs, en onuitsprekelijke woorden hoorde, die het een mens niet toegestaan is om deze te uiten."

Vanzelfsprekend, er staat niet... "het 2de Paradijs." Alhoewel er misschien twee zijn, weten we dat niet zeker! Maar over dit Paradijs BOVEN zegt Openbaring 2:7:

"aan hem die overwint zal ik te eten geven van de Boom des Levens, die in het midden van het paradijs van God is."

Nu weten we zeker dat dat paradijs niet dezelfde plaats is als waar de boom des levens nu is, sinds Jezus' opstanding! En dat is de plaats die we hierna gaan onderzoeken en waar wij--diegenen onder ons die gered zijn--heen zullen gaan en zullen gaan wonen wanneer we sterven en naar Jezus gaan om bij Hem te zijn! Jezus zei iets zeer veelbetekenend over die plaats in Johannes 14:1. Hij zei:

"Laat niets je hart beroeren: jij gelooft in God, geloog ook in mij. 2 In mijn Vader's huis zijn vele woningen: als het niet zo was, dan zou ik het je verteld hebben. I k ga heen om een plaats voor je voor te bereiden. 3 En als ik ga, en een plaats voor je voorbereid, zal ik opnieuw komen, en je tot Mijzelve ontvangen; zodat waar ik ben, dat jij daar ook mag zijn."

Wat zei Hij? In mijn Vaders HUIS! Dus deze Hemel in de Tweede Hemel beschrijft Jezus als een HUIS! Dan zegt Hij:

"In mijn Vader's huis zijn veel woningen: Als dat niet zo was, dan zou ik het je verteld hebben."

Hij zegt dat in dit Huis er zelfs veel woningen zijn, mansions, villas, grote apartementen! WOW! Wil jij d'r ook een? Hij zegt dat als het nietwaar was, Hij het ons verteld zou hebben dat het niet waar was! Met andere woorden, zegt Hij: "Ik kan je geen leugens vertellen!" Met andere woorden: "Geloof het nu maar, broer!" Raak je al een beetje meer geinteresseerd? Tja! Dat geloof ik graag!"

"Dus wat voor soort plaats kan dit dan zijn?" vraag je je af. Goeie vraag! Omdat de meeste mensen veronderstellen dat de Hemel niet een PLAATS is! Zij denken dat het meer 'n een of andere vlietende, vluchtige, geestelijke wolk is of zoiets. Niet iets soliede, niets vleselijks, niet iets echts of concreet! Wel ze hebben de verkeerde conclusie! Jezus zei het zelf! Hij zei:

"I ga heen om je een plaats voor te bereiden."

Een WAT? Een PLAATS! Hij zei dat nog voor Zijn opstanding! Hij zei:

"En als ik heen ga en je een plaats voor bereid, zal ik opnieuw komen, en je tot mij zelve ontvangen; zodat waar Ik ben, jij daar ook mag zijn."

Wow! Hij zei dat Hij opnieuw zal komen en ons tot zich Zelf zal ontvangen! Dat waar Hij is, wij ook mogen zijn! "Ah", zeg je nu, "Zie je wel? We moeten wachten totdat Hij terugkomt! Dus als we nu sterven, gaan we ook onder de Aarde! Het Lagere Paradijs!"

Geen sprake van! Wij, de geredden, gaan niet meer omlaag.. Trouwens, we kunnen het je niet bewijzen, maar dat is wat we geloven, en wat Bijna Dood Ervaarders ons meedelen! We zouden je zelfs een vers in tegengestelde richting kunnen geven: Openbaring 6:9

"En toen hij het vijfde zegen geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die voor het woord van God gedood waren, en voor de getuigenis die zij hielden!"

Hier gaat het over een tijd, net voor de tweede Komst van Jezus, dat deze martelaars--geredde mensen--van onder het altaar uitroepen! Nou jij zal ons moeten bewijzen, dat het altaar hier de Aarde beduidt! Wij kunnen daar nergens een enkel vers voor vinden! Wij geloven dat het altaar God's dienst is en beduidt! En deze martelaars zijn al van dat altaar van opoffering omlaag gekomen, en slaan degenen gade die er nu op zijn! WIJ!

Herinner je je dat Paulus een man zag "in of buiten het lichaam" dat's belangrijk, dat hij naar het paradijs OP ! Dus waarom werd deze man wel opgenomen, en wij niet? Was hij beter dan wij of zoiets dergelijks? Nee, vanzelfsprekend niet, maar wij geloven dat Jezus bedoelde dat na Zijn terugkeer en onze komende wederopstanding, dat Hij alleen maar dan in staat zal zijn om ons tot zichzelf te ontvangen, in lichaam zoals Hij nu al is! In Zijn opgestane lichaam! Hij zal ons dan allemaal doen opstaan en ons huwen, de Bruid van Christus, hetgeen Hij niet zal kunnen doen tot op die dag!

Daar is weer de "in-het-lichaam, buiten-het-lichaam" strove! Als we nu voor de wederopstandingnaar deze plaats gaan buiten het lichaam, in geest, d.w.z. onze essence of geest vorm! Zonder vlees en botten! En als we sterven, zal Jezus ons ook mee terug brengen vanuit de ruimte, wanneer Hij terugkeert! Een ander bewijs dat we omhoog zullen gaan! Judas 1:14

En Enoch ook, profeteerde over dezen, zeggende, 'Zie, de Heer komt met tienduizenden van zijn heiligen'.

Als wij sterven, zal Hij ons tot Zichzelf vergaren, zoals vele mensen in Bijna Dood Ervaringen ervaren hebben, dat Jezus soms persoonijk kwam naar het einde van de tunnel of zelfs hier op Aarde waar de persoon in kwestie stierf, en hen tot Zichzelf ontving! Hij gaf ze een omhelzing en omwikkelde hen met Zijn Geest! En dat voelde zo goed aan dat zij Hem nooit en te nimmer meer wilde verlaten! Ze moesten er in gepraat, gedwongen of "geluist" worden om hen te doen terugkeren! Ha!

Dus, na Zijn opstanding, ging Jezus een PLAATS voor ons bereiden. Hij ging heen om die Plaats te gaan bouwen! Wij geloven persoonlijk dat het reeds fundamenten had in die dagen, en dat Jezus en Zijn opgestane Oude Testament Heiligen zo te zeggen al "een kale vloer" hadden, om er kamp op te slaan om met de aanleg ervan te beginnen! De schrijver van dit artikel gelooft persoonlijk dat de omhulling of schaal reeds in stand was omstreeks 30 AD en mischien zelfs tevoren! Maar het was alleen nog niet van binnen helemaal gedecoreerd! Maar we zullen daar later op terug komen!

Dus wat en waar is deze plaats? Nu, als we een vraag hebben, wat doen we dan altijd? We gaan altijd terug naar Zijn Woord, om te zien wat de Bijbel erover zegt, of de profeten, of zelfs wat de profeten sinds de Bijbel zeiden om het te ondersteunen! Zoals Mozes zei in Numeri 11:29:

"Ben je jaloers op mij? Ik wenste van God dat al de HEER'S mensen profeten waren, en dat de HEER zijn geest op hen zou leggen!

En Jezus zei in Lukas 11:49

"Daarom zegt de wijsheid van God tevens, Ik zal hen profeten en apostelen zenden, en sommige van hen zullen ze doden en vervolgen!"

Jezus heeft vele post-Bijbel profeten gestuurd door de eeuwen heen, Augustinus, Franciscus van Assisi, Joh Huss, Maarten Luther, John Wesley, Dwight L.Moody, etc. and zij hadden allerlei soorten openbaringen over dit soort dingen, net zoals Paulus die ook had. Hij noemde deze plaats, het tweede Paradijs boven, in Galaten 4:26 als volgt:

"...Het Jeruzalem dat BOVEN is is vrij, hetgeen de moeder van ons allen is."

NIEUW JERUZALEM